Εκτίμηση Αξιών, βασικός μοχλός στην αγορά ακινήτων

8 Μαΐου 2020
Small toy house is lies on a set of green monetary denominations of 100 euros. A lot of money forms an infinite heap

Ο σωστός υπολογισμός της αξίας ενός ακινήτου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο στην πώληση ή μίσθωση του, γι’ αυτό και ο ρόλος του εκτιμητή είναι καθοριστικός στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Οι εκτιμητές –μηχανικοί οφείλουν να γνωρίζουν τα νομικά, οικονομικά και τεχνικά στοιχεία, καθώς και τις αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία που δύναται να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν την εκτίμηση ενός ακινήτου. Πρέπει επομένως, να αντιλαμβάνονται όχι μόνο την επενδυτική αγορά ακινήτων, αλλά και την ευρύτερη αγορά και τις τάσεις της οικονομίας, καθώς και τον τρόπο αλληλεπίδρασης των αποδόσεων.

Συνεπώς, η εκτίμηση ακινήτων βασισμένη σε διεθνή πρότυπα και συνδυασμένη με τη βαθειά γνώση των χαρακτηριστικών, τάσεων αλλά και τις προοπτικές των τοπικών αγορών, αποτελεί τον βασικό παράγοντα λήψεως σωστών αποφάσεων και την αφετηρία μιας επιτυχημένης στρατηγικής προώθησης των ακινήτων στην αγορά.

Η Pointers Property Services A.E. μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» είναι Πιστοποιημένη Εκτιμητική Εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. Μητρώου 45) και εκπονεί μελέτες εκτίμησης με βάση τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS 2016), τα Εκτιμητικά Πρότυπα και τον Κώδικα Δεοντολογίας του R.I.C.S. (Red Book 2017, RICS Code of Ethics) και τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS 2017) για:

 • Τουριστικά καταλύματα
 • Βιομηχανικά & βιοτεχνικά κτίρια
 • Οικόπεδα & Αγροτεμάχια
 • Κέντρα αποθήκευσης – διανομής (Logistics)
 • Κτίρια μικτής χρήσης
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Οικιστικά ακίνητα

Τα έμπειρα στελέχη της -πιστοποιημένοι εκτιμητές σύμφωνα με τη T.E.Go.V.A. και το R.I.C.S.– έχουν συντάξει πολυάριθμες μελέτες εκτίμησης στην Ελλάδα προσαρμοσμένες σε κάθε ακίνητο, το οποίο αναλύεται και αντιμετωπίζεται μεμονωμένα ως προς τα χαρακτηριστικά του ίδιου και της ευρύτερης περιοχής του.

Η Pointers Property Services A.E. έχει συντάξει και δύναται να αναλάβει:

 • Εκτιμήσεις για σκοπούς Δανεισμού
 • Εκτιμήσεις για δικαστικούς σκοπούς
 • Εκτιμήσεις παγίων στοιχείων για σκοπούς Τιτλοποίησης
 • Εκτιμήσεις Επενδυτικής Αξίας σε Μεμονωμένους Επενδυτές
 • Εκτιμήσεις βάσει σεναρίων αξιοποίησης
 • Εκτιμήσεις για την προκήρυξη διαγωνισμών αξιοποίησης ακινήτων
 • Αποτίμηση Ασφαλιστέας Αξίας
 • Εκτιμήσεις για σκοπούς Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Διασυνοριακή εκτίμηση
 • Εκπόνηση μελετών ερευνάς αγοράς και στρατηγικής ανάπτυξης δικτύου εγκαταστάσεων

Πέραν των ανωτέρω σκοπών εκτίμησης, η Pointers Property Services A.E. ειδικεύεται στις εκτιμήσεις για λογιστικούς σκοπούς και στην αναπροσαρμογή των αξιών των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της επιτρεπόμενης εναλλακτικής μεθόδου που παρέχουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι διατάξεις του Ελληνικού Νομοθετικού Πλαισίου.

Τελευταία άρθρα