Ίδρυση & Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού

Ενημερωτικό Δράσης

«Ίδρυση & Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού»

Στις 19/02/2019 εκδόθηκε η απόφαση σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «Ίδρυση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 52.000.000,00 ευρώ.

Η δράση αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσηςδιαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση είναι οι παρακάτω και ισχύουν αθροιστικά:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό Ενίσχυσης ανέρχεται σε 45% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Η Ίδια Συμμετοχή των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 55% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Τουλάχιστον το 60% της Ίδιας Συμμετοχής, δηλαδή του 55% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να αποδεικνύεται με τη διαθεσιμότητα ιδίων κεφαλαίων είτε της επιχείρησης, είτε των μετόχων-εταίρων ή με τραπεζικό δανεισμό, που θα αποδεικνύεται με επιστολή πρόθεσης δανειοδότησης από τράπεζα εντός ή εκτός Ελλάδας.

Συνεπώς, τουλάχιστον ποσοστό 33% (60% επί 55%) του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να αποτελεί την συμμετοχή της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Το ελάχιστο ύψος του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100.000 ευρώ, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται σε 600.000 ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Παρακάτω, παρατίθενται οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες στη Δράση:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η μέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων μέχρι την ολοκλήρωσή τους ανέρχεται σε 24 μήνες.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η έναρξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης γίνεται με την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης, δηλαδή από τις 12‐03‐2019, ενώ η ολοκλήρωσή της στις 14-06-2019 και ώρα 14:00.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι δαπάνες που θα περιλαμβάνονται στα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.